Tak for denne gang

Med en indsamling på over 14 millioner kroner, 3 fantastiske catwalks, og ikke mindst udstillinger, med skønne, skaldede kvinder i kemobehandling for brystkræft, har A Race Against Breast Cancer slået fast, at power, kvindelighed og skønhed ikke forsvinder, fordi man bliver skaldet, og at det gør en forskel at indsamle penge til forskning i brystkræft.

I forbindelse med professor Nils Brünners pensionering i 2018 er det blevet besluttet, at Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning (DCTB) nedlægges. Dermed forsvinder fondens berettigelse, da eneste formål er at samle ind til DCTB. 2018 forventes derfor at være slutåret for fonden, og indsatsen vil derfor dreje sig om afvikling og uddeling af de resterende midler.

Vi vil på DCTB-forskernes og A Race Against Breast Cancer vegne, gerne rette en meget stor tak til alle de frivillige der har arbejdet for A Race Against Breast Cancer og til alle de fonde og enkelt personer der har støtte denne vigtige sag.
Vi har opnået en langt bedre forståelse af brystkræftens biologi, og denne viden er brugt til at udvikle nye metoder, biomarkører og lægemidler til gavn for de mange kvinder, der rammes af brystkræft.

Midlerne fra fonden har bl.a. gjort det muligt at tilvejebringe solide eksperimentelle forskningsresultater som efterfølgende har været validere i klinisk brystkræft prøver fra patienter og nu er klar til at blive afprøvet i kliniske undersøgelser.

Støtten fra har også resulteret i, at vi har kunnet opnå støtte fra andre fonde, herunder Danmarks Grundforskningsfond. Som det fremgår nedenfor, har DCTB-forskerne udviklet flere forskellige metoder til tidlig opsporing af brystkræft. Endvidere har de identificeret molekylære mekanismer for resistensudvikling (manglende effekt af kræftbehandlingen) og taget nogle af disse fund videre til klinikken, dels ved at udvikle metoder til Præcisions Medicin, og dels ved at identificere lægemidler, der kan gribe ind i cellernes signalveje, så lægemiddelresistensen bliver brudt. Samlet kan det derfor konkluderes, at støtten via A Race Against Breast Cancer har været en grundlæggende forudsætning for den brystkræftforskning, som DCTB-medlemmerne har udført i de sidste 10 år.

De bedste hilsner
Henrik Ditzel & Josina Bergsøe
A Race Against Breast Cancer’s bestyrelse

DCTB-forskernes beskrivelse af nogle af deres videnskabelige resultater:

Tidlig opsporing af brystkræft
Vi har indsamlet blodprøver fra ca. 1.400 brystkræftpatienter og ca. 100 kvinder med en godartet knude i brystet. Prøverne blev taget lige inden, kvinderne skulle opereres for deres brystkræftsygdom. Disse prøver har været anvendt til at teste, om en meget sensitiv metode (proximity ligation assay) kunne anvendes til at måle niveauerne af proteiner i cirkulationen, der kunne have information om om- fanget af den givne brystkræftpatient sygdomsforløb. Disse analyser viste, at metoden fungerer, men at niveauerne af proteiner (TIMP-1, MMP9) og komplekset mellem TIMP-1/MMP9 ikke har prognostisk værdi. Vi har endvidere undersøgt en række proteiner (P4HB, Park7/DJ, PRDX2, CALR, CLIC-1 og TPI1) som lovende kandidater til tidlig opsporing af brystkræft. Disse proteiner blev ved hjælp af en etableret og valideret analysemetode identificeret som værende udskilt direkte fra patienters brystkræftceller.
Ved at analysere niveauet af disse proteiner i blodprøver fra hhv. brystkræftpatienter og kvinder med godartede knuder har vi vist, at nogle af disse proteiner er forøgede i blodprøver fra brystkræftpatienter. Dette åbner op for fremtidige studier, hvor vi vil undersøge disse proteiner nærmere med hensyn til tidlig opsporing af brystkræft via en blodprøve.
I blodprøver fra kræftramte kvinder har vi endvidere identificeret en mangedobling (amplifikation) af en specifik del af arvemateriale. Dette materiale stammer fra patienternes kræft, og vi har fundet, at de patienter, der har mangedoblingen i deres blod (målt før deres brystkræftoperation), har meget høj risiko for, at kræftsygdommen kommer tilbage indenfor 5 år, eller de udvikler resistens over for behandling med tumorekspansion til følge. I andre studier har vi udviklet og valideret en microRNA-profil, der kan anvendes til at spore tidlig stadie brystkræft ved hjælp af en blodprøve.

Resistens
Vi har primært arbejdet inden for kemoterapiresistens og antihormonresistens. Med hensyn til kemoterapiresistens har vi udviklet nye analysemetoder, der kan anvendes til at forudsige resistens/respons overfor specifikke typer af kemoterapi, der anvendes til behandling af brystkræft. Vi har endvidere kun- net vise, at visse lægemidler, ex antabus, kan blokere resistens overfor docetaxel og paclitaxel, som er to stoffer, der udgør hjørnestenene i moderne brystkræftbehandling. Efter talrige laboratorieforsøg er vi nu klar til at afprøve antabus sammen med kemoterapi i behandlingen af brystkræftpatienter, hvor kemoterapi alene ikke længere virker. Disse kliniske forsøg påbegyndes i 2018. Vi har også identificeret et andet lægemiddel, SCO-101, der har effekt på brystkræftceller efter, at de er blevet resistente over for standard kemoterapi. Vi håber at kunne begynde klinisk fase 2 undersøgelser med dette stof i begyn- delsen af 2019.
Med hensyn til anti-hormonbehandling (endokrinbehandling) har mange patienter gavn af denne behandling efter operation. Imidlertid er denne behandling virkningsløs hos ca. 25 % af patienterne, og disse får tilbagefald af sygdommen. Baggrunden herfor kendes ikke med sikkerhed, men skyldes sandsynligvis ændringer i vigtige signaleringsveje i kræftcellerne, der gør, at de udvikler resistens overfor den antihormonale behandling. Vores og andres resultater tyder på, at det vil være muligt at forudsige, om endokrinbehandling er tilstrækkelig for en given patient, eller om yderligere behandling skal tilbydes. Vi har arbejdet intens på at fremkomme med viden, der kan give en detaljeret forståelse af de signalveje, der er involveret i resistensudviklingen overfor endokrinbehandling og identificere vigtige molekyler med det formål at udvikle nye lægemidler.
Et af de nye lægemidler, der tyder på at gavne patienter med resistens overfor antihormonal behandling, er lægemidlet palbociclib, der er en såkaldt CDK4/6 hæmmer. Dette lægemiddel er fornyelig godkendt i Danmark til patienter med udbredt brystkræftsygdom. Palbociclib gives i kombination med antihormonal behandling, nemlig aromatasehæmmere eller fulvestrant. Dette har vist at mindske antallet af sygdomstilbagefald hos den patientgruppe, der fik kombinationsbehandlingen, i forhold til gruppen, der modtager den normale antihormonale behandling.
Man har ikke specifik undersøgt kombinationsbehandlingen hos patienter med resistens over for den antihormonale behandling. Da ikke alle vil have gavn af kombinationsbehandlingen, og idet behandlingen er meget dyr, har lægerne på kræftbehandlingsafdelingerne brug for biomarkører (laboratorietests), der kan indikere, om antihormonal behandling for en given patient er utilstrækkelig, og patienten derfor skal tilbydes en CDK4/6 hæmmer.
Ved brug af globale genekspressionsanalyser har vi fundet et øget niveau af CDK6 i en række brystkræft celler, der er resistente over for det antihormonelle lægemiddel fulvestrant. Vi har også vist, at reduk- tion af CDK6-niveauet i disse celler gør dem følsomme igen overfor fulvestrant. Dette viser, at CDK6 spiller en vigtig rolle i disse kræftceller. Interessant nok kan netop disse fulvestrant-resistente kræftceller effektivt udryddes, når de eksponeres til CDK4/6-hæmmerbehandling, hvilket er særdeles lovende for kommende patientbehandling. Endvidere har vores analyser af CDK6-niveauet i biopsier fra metastaser fra brystkræftpatienter behandlet med fulvestrant vist, at CDK6 kan bruges som en prædiktiv bio- markør for fulvestrant effekt.

Nyt fra forskerne

Studie: Brug af anti-histaminer i behandling af kemoresistens ved brystkræftbehandling
En af de største udfordringer i brystkræftbehandling er udviklingen af kemoresistens, hvilket menes at være årsagen til, at omkring 90 % af kræftbehandlinger af metastatisk brystkræft slår fejl.

Kemoresistens udfordringen
Behandlingsstrategier for brystkræft inkluderer ofte kemoterapien docetaxel. Resistens overfor docetaxel er associeret med forskellige faktorer, så som øget ekspression af efflux pumpen Multidrug Resistant Protein 1 (MDR1), som pumper kemoterapi stofferne ud af cellerne, hvorved de kan overleve behandlingen. Selvom der er forsket meget i kemoresistens i brystkræft, er der stadig ingen måde at omgå det. Der er derfor brug for en bedre forståelse af de molekylære mekanismer, som fører til resistens i brystkræft, for hermed at kunne udvikle nye anti-cancer stoffer til at behandle patienter med kemoresistens. Desværre er udviklingen af nye lægemidler en lang og dyr proces med en lav succesrate. Et alternativ er at genbruge klinisk godkendte lægemidler på nye måder.

Anti-histaminer – ny anvendelse for godkendt lægemiddel?
Vi har undersøgt antihistaminer og fokuseret på deres potentiale som anti-cancer stoffer i kemoresistente brystkræftceller. To brystkræft cellelinjer MDA-MB-231 og MCF-7 samt deres docetaxel-resistente udgaver blev brugt som modelsystem i dette studie. Det blev fundet, at opregulering af MDR1 udover at medføre docetaxel-resistens også gjorde cellerne krydsresistente overfor kemoterapien doxorubicin. Derudover viste vi, at de tre antihistaminer, astemizole, loratadine og ebastine, var i stand til at genskabe følsomheden overfor docetaxel og doxorubicin i resistente MDA-MB-231 celler og i svagere grad i resistente MCF-7 celler.  Astemizole, loratadine og ebastine var i stand til at inhibere MDR1 aktivitet i resistente MDA-MB-231 celler i varierende grad, hvilket muligvis spiller en rolle for deres evne til at genskabe følsomheden overfor kemoterapi.

Konklusion og fortsættelse
Sammenlagt bidrager dette studie til forståelsen af kemoterapi-resistens i brystkræftceller og til undersøgelsen af antihistaminers mulighed som anticancer stoffer. Vi planlægger nu yderligere studier vedr. antihistaminer og kemoterapi resistent brystkræft. Målet er en klinisk afprøvning af antihistaminer i kombination med docetaxel hos kvinder med kemoresistent brystkræft.

Resultaterne er inkluderet i følgende artikel:

Repurposing Cationic Amphiphilic Antihistamines for Cancer Treatment.

Ellegaard AM, Dehlendorff C, Vind AC, Anand A, Cederkvist L, Petersen NH, Nylandsted J, Stenvang J, Mellemgaard A, Østerlind K, Friis S, Jäättelä M.

EBioMedicine. 2016 Jul;9:130-9. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.06.013.

 

Hard Rock Cafe støtter med #THINKPINK PINKTOBER EVENT

Hard Rock Cafe har også valgt at støtte A Race Against Breast Cancer i deres #THINKPINK PINKTOBER EVENT, det er vi meget glade for. Læs mere om arrangementet her:

Think Pink this October as we raise money for our chosen local charity A Race Against Breast Cancer

On 22nd October we will host a #ThinkPink Fundraising Evening Event with Live Music from Alyssa Jacey. As a songwriter for over 12 years, Alyssa has now built repertoire of more than 400 originals in multiple genres, 150+ recorded, and a handful getting weekly International airplay from radio, Internet radio and podcasts across the U.S.

Her career started by complete accident after she moved to LA in 2003 to pursue her life long passion as a hip-hop dancer/choreographer. Friends heard her singing to herself, forced her to try karaoke one night, and the rest is history.

Alyssa will be taking requests for charitable donations and in the bar we will have Pink Wigs and Pink Cocktails for sale, with the proceeds all going to our chosen chairty. Dont miss out on the opportunity to see our staff members all dressed in Pink too

We look forward to seeing you there
Read more THINKPINK PINKTOBER EVENT

hardrock

Hard Rock Cafe støtter A Race Against Breast Cancer

Tusind tak til Hard Rock Cafe der har valgt at støtte A Race Against Breast Cancer oktober måned. LÆS hvordan Hard Rock bl.a.støtter her:
Think Pink this October as we raise money for Breast Cancer Awareness. In our bar, rockshop and restaurant you can purchase our #ThinkPinkbracelets for just 10kr, and all proceeds go to this cause. In our #RockShop we also have our collectible Pinktober pin, with 15% of the proceeds from the sale also going to this great cause. Thanks for your support. Read more about the THINKPINK events here THINKPINK PINKTOBER EVENT

hardrock

Vileda laver kampagne igen! Støt A Race Against Breast Cancer….

14595814_1122598024513798_5085845874299626955_n

v40_01

 

Så har Vileda søsat årets første PINK kampagne på Facebook.

Temaet er at sprede glæde og gøre noget ekstra for hinanden!

Giv det videre – online nu:

Vi er gået online med kampagnen “giv det videre”, en kampagne der handler om at sende en kærlig/personlig hilsen til de mennesker omkring dig du holder af. Omtanke spreder sig som ringe i vandet, som et venligt smil og et kram – så derfor, “giv det videre”.
Skriv en personlig besked/hilsen til en du holder af, den personlige besked sættes på en Vileda klud, som vi så sender til den pågældende person. For hver klud vi sender afsted, donerer vi 5 kr. til A Race Against Breast Cancer.
https://www.facebook.com/viledadanmark

 

Tak af hjertet til Vileda for dette fantastiske initiativ! Det rykker og gør en forskel!

Dyr kræftbehandling skal bruges, hvor den virker!

thumbnail_sk%c3%a6rmbillede%202016-09-11%20kl-%2008-59-50

 DCTB forskere på Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) har fundet en metode til at vurdere, hvor en ny, meget dyr behandling mod brystkræft gør mest gavn

For nogle patienter med fremskreden brystkræft har en kombinationsbehandling med to lægemidler vist sig bedre til at bremse sygdommen end andre behandlinger.

Det drejer sig om kombinationen af et nyt lægemiddel, en såkaldt CDK4/6-hæmmer, der lægges oven i den velkendte anti-østrogen behandling. Kombinationsbehandlingen har vist rigtig gode resultater og er godkendt i USA, men endnu ikke i Europa. Det forventes den at blive i løbet af efteråret/vinteren 2016.

– Både i danske og internationale forsøg har vi set, at behandlingen med det nye lægemiddel sammen med anti-østrogen behandling har en god effekt på nogle. Men behandlingen er dyr, så der er behov for viden om, hvem der vil kunne få gavn af kombinationen, siger Henrik Ditzel, professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

Jo højere, jo værre

Sammen med ph.d.-studerende Carla Alves har han fundet frem til et protein CDK6, der kan fortælle, om en patient vil få gavn af den nye behandling.

– Vi har undersøgt tumorer fra patienter, der har fået anti-østrogen behandling med midlet Fulvestrant. Og vi kan se, at de kvinder, der har et højt niveau af CDK6-molekylet, højest sandsynlig vil få størst gavn af behandlingen med CDK4/6-hæmmer, forklarer Carla Alves.

Kvinderne med højt CDK6-niveau har generelt en dårligere prognose for overlevelse, fordi CDK6 er udtryk for høj resistens over for den anti-østrogene behandling.

Et længere liv

– De kvinder, vi har set på, er alle brystkræftpatienter, som har udviklet metastaser, hvilket vil sige, at brystkræften har spredt sig og ikke kan helbredes. Her kan vi behandle for at forlænge livet, og det arbejder vi hårdt på at blive endnu bedre til.

– Med den nye behandling kan vi sandsynligvis forlænge livet yderligere, hos dem, der hurtigst udvikler resistens, mener Henrik Ditzel.

Han forudser, at der vil være stor interesse for den nye behandling, når den bliver godkendt i Danmark. Og at hospitalerne vil opleve et pres fra patienterne for at få den.

FAKTA

Hvert år får 5000 danske kvinder konstateret brystkræft. Af dem udvikler 20-30 procent metastaser. Det vil sige, at kræftcellerne efter endt behandling for brystkræft (kirurgi, kemoterapi og/eller stråler) dukker op andre steder i kroppen og danner tumorer. Af de omkring 1000 tilfælde årligt i Danmark er de 80 procent østrogen receptor-positive, så de kan få glæde af anti-østrogen behandling. Og måske den nye kombinationsbehandling, hvis deres niveau af proteinet CDK6 er højt. Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Clinical Cancer Research.

Nyt fra vores forskere……

 

Høje niveauer af proteinet PHGDH i brystvæv siger noget om kræftundertypen og ikke om hvordan det går patienten. 

Den nedadgående brystkræft dødelighed som vi har været vidner til gennem de seneste årtier, er hovedsagelig en afspejling af de fremskridt, der har fundet sted i behandlingen af brystkræft samt tidlig diagnosticering af sygdommen. Brystkræft er dog ikke en, men mange forskellige sygdomme, alle med forskellige forløb og respons på behandlingen. En væsentlig del af patienterne med tidlig brystkræft har svulster, som er negative for estrogen receptor (ER), progesteron receptor og Her2, den såkaldt triple-negativbrystkræft. Denne kræfttype har begrænsede behandlingsmuligheder, da tilgængelige brystkræftbehandlinger ofte er baseret på målrettet at ramme østrogen receptoren og HER2s funktion. I et nyt forskningsstudie ledet af DCTB forsker, Professor José Moreira på Københavns Universitet, i samarbejde med Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse, har man undersøgt prøver fra 78 patienter med triple-negative tumorer med henblik på at finde nye mulige terapeutiske mål. De fandt et velbeskrevet protein, D-3-phosphoglycerate dehydrogenase (forkortet PHGDH) hvis mængder var markant forhøjede i triple-negativ brystkræft. PHGDH er før blevet beskrevet  som vigtigt for udviklingen af bryst kræft, og høje tumorvæv PHGDH-niveauer blev associerede med dårlig patient prognose. Flere prækliniske undersøgelser har understøttet disse resultater, og man har derfor haft en formodning om at PHGDH vil være egnet som terapeutisk mål i brystkræft. I deres nyt studie fandt forskere at en undertype af celler i normalt brystvæv også udtrykte høje niveauer af PHGDH og ved nærmere undersøgelser, kunne de konstatere at høj niveauer af PHGDH findes i basale celler (både i normal og i kræftceller). Sandsynligvis er det derfor at triple-negative tumorer viser høj niveauer at PHGDH, idet de ofte opstår fra disse basale celler. Endelig kunne Prof. Moreiras gruppe vise at PHGDH i sig selv ikke er associerede med dårlig patient-prognose, men at proteinet er et markør for triple-negative tumorer, som generelt har en dårligere prognose.

Forskningsresultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Molecular Oncology, Oktober 2015, 9:1636–1654 under titlen “High level PHGDH expression in breast is predominantly associated with keratin 5-positive cell lineage independently of malignancy”.

 

.

Julen nærmer sig…….

*Charlotte Trippetti

Julen banker på og er lige om hjørnet og er du ikke helt på plads med dine gaver, så har vi en super julegaveidé, der giver mening:

Gi´ en donation på kr. 200,- til forskning i brystkræft, til én du holder af eller til én som har alt! Du skal blot overføre penge på MobilePay nr. 60718370 – husk navn, adresse og cpr-nr. – så kan det næsten ikke blive nemmere! Og du er med til at gøre en stor forskel!

Året der gik

A Race Against Breast Cancer har haft endnu et godt og travlt år.

Vi kom igen i år i mål med vores 100 donationer á kr. 200,- som staten kræver at man skal have i hus hvert år for at kunne eksistere som Fond. STORT tak til alle jer, som var så fantastiske at donere dette beløb til os. Vi kommer til at skulle indsamle beløbet igen i 2016 og håber på, at I vil være med endnu engang til at støtte os.

Mange virksomheder er med til at gøre en forskel. Især vil vi nævne Vileda, som i år samlede et rekord stort beløb ind på 130.695,- kr. Kender du en virksomhed der har lyst til at støtte os så send os en mail på info@araceagainstbreastcancer.dk

A Race Against Breast Cancer har også været så heldige at få en donation i form af ny hjemmeside. Tak til Malene Graff fra GraffPlus, som har været så super fantastisk og lave den for os. Ta´et kig rundt på siderne og kom gerne med input – vi er meget stolte af den og synes, at den er blevet super flot. Håber I kan li´ den!

Vi har fået mange donationer siden vores start, som vi har givet UBESKÅRET videre til forskningen i brystkræft – vi har indsamlet i alt Kr. 13.174.443,80 

TAK til alle som har været med i kampen!

Vi ønsker jer hermed alle sammen en rigtig Glædelig Jul og et fantastisk og lykkebringende Nytår. Vi i fonden glæder os vildt til året 2016 – det bliver helt sikkert endnu et spændende år!

 

Fra os alle frivillige i A Race Against Breast Cancer

 .

Benådet med ridderkorset af 1. grad!

12360335_932489906817604_780229425415472546_n

Det er med stolthed, at vi kan annoncere, at vores dygtige forsker ved Syddansk Universitet, overlæge, dr. med., ph. d. Henrik Jørn Ditzel, Skanderborg, er blevet benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Stor og velfortjent tillykke til Henrik fra A Race Against Breast Cancer..

Noscomed Auction for ARABC

Forside_gruppe

Stort TAK skal lyde fra os – Noscomed har samlet ind til os i en Silent Auction for ARABC! Der blev samlet kr. 46.061,11 ind! Er det ikke bare fantastisk!

I anledning af Noscomed 25 års jubilæum besluttede de sig at arrangere en Silent Auction til fordel for ARABC. Ifølge Noscomed er det utrolig vigtigt at støtte sådan en vigtig sag som brystkræft forskning og andre brystkræft relaterede projekter og det er ligeledes vigtigt at samle ind til en organisation som ARABC, hvor Noscomed ved, at det går til formålet i sin helhed!

Vi er så taknemmlige hos ARABC – Noscomed er med til at gøre en forskel!  TAK af hjertet!.