Etiske retninglinier for Fonden A Race Against Breast Cancer  

Download fil: Etiske Retningslinier

De etiske retningslinier indeholder en række anvisninger og principper for Fonden A Race Against Breast Cancer’s virke. Efterlevelse af de etiske retningslinier skal bidrage til det at sikre offentlighedens og erhvervs-/samarbejdspartneres tillid til Fonden, medens de skal modvirke utilsigtet vinding på bekostning af donorer eller interessenter.

Overordnede principper for personer der virker for Fonden A Race Against Breast Cancer ved at indsamle midler hertil eller ved at skabe kontakter til mulige samarbejdspartnere (I det følgende kaldet fundraisere):

Ærlighed
Fundraisere skal til alle tider opføre sig ærligt og sandfærdigt, således at offentlighedens tillid kan bevares, og donorer og ydelsesmodtagere ikke vildledes.

Respekt 
Fundraisere skal til alle tider opføre sig med respekt for værdigheden af deres profession og deres organisation, samt med respekt for værdigheden af donorer og ydelsesmodtagere.

Integritet 
Fundraisere skal udvise åbenhed under hensyn til deres ansvar for offentlighedens tillid. Offentliggør eksisterende og potentiel konflikt af interesse, og undgå enhver forekomst af personlig eller professionel ureglementeret adfærd. Vi efterlever de love, regulativer og standarder der gælder for os i vores professionelle arbejde.

Empati
Fundraisere skal arbejde på en måde, som fremmer deres formål, og de opfordrer andre til at bruge de samme professionelle standarder og engagement. De skal værdsætte det enkelte individs privatliv, valgfrihed og mangfoldighed i alle former.

Gennemskuelighed 
Fonden A Race Against Breast Cancer udarbejder årlig statusrapport og årsregnskab om det udførte arbejde, måden donationer er styret på og udbetalt, samt omkostninger og udgifter i en nøjagtig og forståelig form. Bestyrelsemødereferater lægges ud på www.araceagainstbreastcancer.dk.

Tillid

Som professionelle forpligter vi os til at leve optil den tillid, erhvervs-/samarbejdspartnere har til Fonden A Race Against Breast Cancer.

Forenelighed

En samarbejdspartners produkt, virksomhed, interesser, forretning, image, governance eller virke i øvrigt skal være foreneligt med Fonden A Race Against Breast Cancer og Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning (DCTB). En samarbejdspartner der ikke er forenlig med Fonden A Race Against Breast Cancers formål kan ikke accepteres som samarbejdspartner.

Omtale 

Samarbejdspartneren må ikke have indflydelse på A Race Against Breast Cancer eller DCTBs omtale af samarbejdet. Enhver omtale af et samarbejde med A Race Against Breast Cancer samt anvendelse af sidstnævntes navn og logo må kunne finde sted efter forudgående skriftlig godkendelse af A Race Against Breast Cancer..