Nyt fra forskerne

Studie: Brug af anti-histaminer i behandling af kemoresistens ved brystkræftbehandling
En af de største udfordringer i brystkræftbehandling er udviklingen af kemoresistens, hvilket menes at være årsagen til, at omkring 90 % af kræftbehandlinger af metastatisk brystkræft slår fejl.

Kemoresistens udfordringen
Behandlingsstrategier for brystkræft inkluderer ofte kemoterapien docetaxel. Resistens overfor docetaxel er associeret med forskellige faktorer, så som øget ekspression af efflux pumpen Multidrug Resistant Protein 1 (MDR1), som pumper kemoterapi stofferne ud af cellerne, hvorved de kan overleve behandlingen. Selvom der er forsket meget i kemoresistens i brystkræft, er der stadig ingen måde at omgå det. Der er derfor brug for en bedre forståelse af de molekylære mekanismer, som fører til resistens i brystkræft, for hermed at kunne udvikle nye anti-cancer stoffer til at behandle patienter med kemoresistens. Desværre er udviklingen af nye lægemidler en lang og dyr proces med en lav succesrate. Et alternativ er at genbruge klinisk godkendte lægemidler på nye måder.

Anti-histaminer – ny anvendelse for godkendt lægemiddel?
Vi har undersøgt antihistaminer og fokuseret på deres potentiale som anti-cancer stoffer i kemoresistente brystkræftceller. To brystkræft cellelinjer MDA-MB-231 og MCF-7 samt deres docetaxel-resistente udgaver blev brugt som modelsystem i dette studie. Det blev fundet, at opregulering af MDR1 udover at medføre docetaxel-resistens også gjorde cellerne krydsresistente overfor kemoterapien doxorubicin. Derudover viste vi, at de tre antihistaminer, astemizole, loratadine og ebastine, var i stand til at genskabe følsomheden overfor docetaxel og doxorubicin i resistente MDA-MB-231 celler og i svagere grad i resistente MCF-7 celler.  Astemizole, loratadine og ebastine var i stand til at inhibere MDR1 aktivitet i resistente MDA-MB-231 celler i varierende grad, hvilket muligvis spiller en rolle for deres evne til at genskabe følsomheden overfor kemoterapi.

Konklusion og fortsættelse
Sammenlagt bidrager dette studie til forståelsen af kemoterapi-resistens i brystkræftceller og til undersøgelsen af antihistaminers mulighed som anticancer stoffer. Vi planlægger nu yderligere studier vedr. antihistaminer og kemoterapi resistent brystkræft. Målet er en klinisk afprøvning af antihistaminer i kombination med docetaxel hos kvinder med kemoresistent brystkræft.

Resultaterne er inkluderet i følgende artikel:

Repurposing Cationic Amphiphilic Antihistamines for Cancer Treatment.

Ellegaard AM, Dehlendorff C, Vind AC, Anand A, Cederkvist L, Petersen NH, Nylandsted J, Stenvang J, Mellemgaard A, Østerlind K, Friis S, Jäättelä M.

EBioMedicine. 2016 Jul;9:130-9. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.06.013.